Category Archives: Uncategorized

Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE

Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE

Hợp Nhất Bách Việt nghiên cứu 3D mapping bằng DRONE và đã có một số kết quả thành công bước đầu. Việc nghiên cứu bắt đầu từ đầu tháng 3 với phương pháp khảo sát bằng GCPs. Khảo sát địa hình và thành lập bản đồ 3D hiện trạng rất cần thiết? Việc khảo sát […]

Công ty Hợp Nhất Bách Việt ứng dụng ERP trong quản lý

Công ty Hợp Nhất Bách Việt ứng dụng ERP trong quản lý

Công ty Hợp Nhất Bách Việt ứng dụng ERP trong quản lý chung công ty và quản lý chất lượng. Sử dụng các module quản lý khách hàng, kế toán, dự án… Bách Việt với triết lý Làm đúng ngay tư đầu (Do It Right The First Time DIRFT) Trong công tác quản lý chất […]