Nhà thầu Hợp Nhất Bách Việt thực hiện Đo đạc hiện trạng phục vụ GPMB tại Long Khánh Đồng Nai. Quy mô đo đạc 10km dọc đường giao thông.

Mục đích đo đạc GPMB để mở rộng đường giao thông.

Các công việc đo đạc tuân thủ quy định nhà nước về đo đạc bản đồ theo thông tư 25/2024/TT-BTNMT.

Thiết bị sử dụng đo đạc mà máy toàn đạc điện tử

Dữ liệu đo đạc hiện trạng được biên tập trên nền Microstion.

Một số hình ảnh đo đạc GPMB tại Đồng Nai

Nhân sự Bách Việt đang đo đạc tại hiện trường
Nhân sự Bách Việt đang đo đạc tại hiện trường
Đo đạc hiện trạng phục vụ GPMB tại Long Khánh Đồng Nai
Đo đạc hiện trạng phục vụ GPMB tại Long Khánh Đồng Nai

Xem thêm: đo đạc hiện trạng GPMB

Kết quả đo đạc hiện trạng được duyệt và kiểm tra tại Sở TNMT tỉnh Đồng Nai.

Hồ sơ giao nộp gồm:

  1. Bản đồ hiện trạng
  2. Bản trích đo thửa đất
  3. Trích lục hồ sơ kỹ thuật thửa đất
  4. Mô tả ranh giới thửa đất
  5. và các hồ sơ khác theo quy định.