Khảo sát hiện trạng Cống Cái Lớn,Cái Bé, Kiên Giang bằng UAV được thực hiện bằng phương pháp khảo sát không ảnh PPK.

LIÊN HỆ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH BẰNG FLYCAM 0903692185

Mục đích khảo sát tuyến bằng UAV:

Thành lập bình đồ ảnh tỷ lệ 1/2000 và số hóa hiện trạng tại khu vực Cống Cá Lớn, Cái Bé, Kiên Giang.

Một số hình ảnh khảo sát

Khảo sát hiện trạng Cống Cái Lớn,Cái Bé, Kiên Giang bằng UAV
Khảo sát hiện trạng Cống Cái Lớn,Cái Bé, Kiên Giang bằng UAV
Khảo sát hiện trạng Cống Cái Lớn,Cái Bé, Kiên Giang bằng UAV
Khảo sát hiện trạng Cống Cái Lớn,Cái Bé, Kiên Giang bằng UAV
Khảo sát hiện trạng Cống Cái Lớn,Cái Bé, Kiên Giang bằng UAV
Khảo sát hiện trạng Cống Cái Lớn,Cái Bé, Kiên Giang bằng UAV